Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 2: Đông Tây Trạch, Trù, Mệnh trong Phong Thủy | Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 2: Đông Tây Trạch, Trù, Mệnh trong Phong Thủy | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Năm chữ tựa đề trên là nói: gồm: Đông tứ trạch, Tây tứ trạch, Đông trù, tây trù, Đông Mệnh, Tây Mệnh. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Chi tiết
Dẫn lộ Bài 3: Bảy chỗ quan hệ với nhà | Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 3: Bảy chỗ quan hệ với nhà | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Chi tiết
Dẫn lộ Bài 1: Tứ Trạch | Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 1: Tứ Trạch | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Chi tiết
Dẫn lộ Bài 4: Ngũ Hành | Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 4: Ngũ Hành | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Chi tiết
Dẫn lộ Bài 5: Bát cung Sở - Thuộc, Hình - Tượng | Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 5: Bát cung Sở - Thuộc, Hình - Tượng | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Chi tiết
Dẫn lộ Bài 6: Bát cung Thọ khắc đoán | Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 6: Bát cung Thọ khắc đoán | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Chi tiết
Dẫn lộ Bài 7: Niên tinh tùy thuộc | Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 7: Niên tinh tùy thuộc | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Chi tiết
Dẫn lộ Bài 8: Bát biến Du niên | Tự xem Phong Thủy

Dẫn lộ Bài 8: Bát biến Du niên | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Chi tiết
Cách tìm các cung biến | Tự xem Phong Thủy

Cách tìm các cung biến | Tự xem Phong Thủy - [12/09/2020]

Tám tượng Bát quái: Mỗi tượng có ba hào. Hào Dương là nét liền, hào Âm là nét đứt, ta phải thuộc nhuần nhã, chừng nào nhìn vào biết đó là tượng gì ngay mới dùng được.

Chi tiết
Cách xác định Chánh Ngũ hành và Ngũ hành nạp âm

Cách xác định Chánh Ngũ hành và Ngũ hành nạp âm - [11/09/2020]

Tìm mạng có hai cách: Một là tìm theo “Chánh Ngũ Hành”, người ta gọi là tìm tắc, hai là tìm theo “Ngũ Hành Nạp Âm”, là tìm đủ.

Chi tiết
1 2 
Back to Top